Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XXXI/404/2021 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 23-04-2021 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Łasku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713, 1378) oraz art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r poz. 256, 695, 1298, 2320, z 2021 r. poz. 54, 187) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Uznaje się za bezzasadną skargę Pana XXXXXXXX  XXXXXXXX  na działalność Burmistrza Łasku w przedmiocie nieudzielenia pomocy skarżącemu w sprawach mieszkaniowych. 2. Skarga jest bezzasadna z przyczyn wskazanych w uzasadnieniu do uchwały, które stanowi jej integralną część.
§ 2. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady do przygotowania odpowiedzi i przesłania skarżącemu niniejszej uchwały wraz z uzasadnieniem.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Łasku

Robert Bartosik

 

PDFuchwala-nr-xxxi4042021.pdf (64,72KB)