Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łasku

Informacje podstawowe

Lokalizacja: ul. Stefana Batorego 31, 98-100 Łask
Kierownik: Rafał Dąbrowski
Kontakt: tel. (43) 675-21-38; e-mail:
Strona internetowa: http://mgopslask.pl/
Biuletyn Informacji Publicznej: http://bip.mgopslask.pl/
 

Do zadań Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej należy:

 1. Ośrodek wykonuje zadania zlecone i zadania własne w zakresie pomocy społecznej.
 2. Zadania w zakresie pomocy społecznej obejmują:
 • tworzenie warunków organizacyjnych funkcjonowania pomocy społecznej w tym rozbudowę infrastruktury socjalnej,
 • analizę i ocenę zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia pomocy społecznej;
 • przyznawanie i wypłacanie świadczeń przewidzianych ustawą;
 • pobudzanie społecznej aktywności w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin;
 • pracę socjalną rozumianą jako działalność zawodową , skierowaną na pomoc osobom i rodzinom we wzmocnieniu lub odzyskaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie oraz na stworzenie warunków sprzyjających temu celowi.
 1. Do zadań własnych z zakresu pomocy społecznej należących do gminy a realizowanych przez Ośrodek należy:
 • prowadzenie domów pomocy społecznej, ośrodków wsparcia oraz kierowanie do nich osób wymagających opieki;
 • przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych i specjalnych celowych;
 • przyznawanie pomocy rzeczowej;
 • przyznawanie pomocy w naturze na ekonomiczne usamodzielnienie;
 • przyznawanie i wypłacanie zasiłków , pożyczek na ekonomiczne usamodzielnienie;
 • inne zadania własne z zakresu pomocy społecznej wynikające z rozeznanych potrzeb.
 1. Do zadań własnych z zakresu pomocy społecznej o charakterze obowiązkowym należących do gminy a realizowanych przez ośrodek należy:
 • udzielania schronienia niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym;
 • świadczenie usług opiekuńczych w tym specjalistycznych w miejscu zamieszkania;
 • pokrywanie wydatków na świadczenia zdrowotne, a w szczególności osób bezdomnych i innych, które nie mają żadnych źródeł utrzymania i nie są objęte ubezpieczeniem zdrowotnym;
 • przyznawanie i udzielanie zasiłku celowego na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego;
 • praca socjalna;
 • sprawianie pogrzebu.
 1. Do zadań zleconych gminie , a wykonywanych przez Ośrodek należy:
 • przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych, rent socjalnych przysługujących dodatków doświadczeń;
 • przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych, gwarantowanych okresowych i specjalnych okresowych;
 • opłacanie składek na ubezpieczenie społeczne za uprawnione osoby na podstawie ustawy o pomocy społecznej;
 • przyznawanie i wypłacanie zasiłków na pokrycie wydatków w wyniku klęski żywiołowej lub ekologicznej;
 • przyznawanie zasiłku celowego w formie biletu kredytowego;
 • świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych, przysługujących na podstawie przepisów o ochronie zdrowia psychicznego;
 • organizowanie i prowadzenie środowiskowych domów samopomocy;
 • zadania wynikające z rzędowych programów pomocy społecznej, bądź innych ustaw, mających na celu ochronę poziomu życia osób i rodziny po zapewnieniu odpowiednich środków.

Mapa lokalizacji