Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulicy Batorego w Łasku

OBWIESZCZENIE


o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

dla obszaru w rejonie ulicy Batorego w Łasku


Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.) w związku z Uchwałą Nr XXV/321/2020 z dnia 28 października 2020 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulicy Batorego w Łasku.

zawiadamiam


o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulicy Batorego w Łasku w dniach od 14 maja do 7 czerwca 2021 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Łasku, ul. Warszawska 14, w godzinach 7.30. – 15.30 oraz na stronie BIP pod adresem http://bip.lask.pl/829/189/zmiana-miejscowego-planu-zagospodarowania-przestrzennego-dla-obszaru-polozonego-w-lasku-przy-ul-batorego.html.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 20 maja 2021 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Łasku, ul. Warszawska 14, w sali konferencyjnej (parter), o godz. 13.00 oraz za pomocą środków porozumiewania się na odległość. Link do transmisji udostępniony zostanie na stronie internetowej Urzędu pod adresem www.lask.pl oraz na stronie BIP pod adresem http://bip.lask.pl/829/189/zmiana-miejscowego-planu-zagospodarowania-przestrzennego-dla-obszaru-polozonego-w-lasku-przy-ul-batorego.html.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 w/w ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmiany planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie na adres: Urząd Miejski w Łasku, ul. Warszawska 14, 98-100 Łask, w Biurze Obsługi Interesanta w Urzędzie Miejskim w Łasku oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail: um@lask.pl z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21 czerwca 2021 r.
Jednocześnie, na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 247) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu, w tym samym miejscu i w tym samym terminie, materiałów dotyczących prognozy oddziaływania na środowisko.
Zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Miejskiego w Łasku, ul. Warszawska 14, w godzinach 7.30. – 15.30. Mogą też składać uwagi i wnioski w/w terminie. Zgodnie z art. 40 w/w ustawy uwagi i wnioski mogą być wnoszone:

1. w formie pisemnej lub ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Łasku, ul. Warszawska 14 w godzinach urzędowania;

2. za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130, poz. 1450 z późn. zm.) na adres e-mail: um@lask.pl

Uwaga lub wniosek powinien zawierać imię, nazwisko lub nazwę jednostki organizacyjnej i adres wnioskodawcy, oznaczenie nieruchomości, której uwaga dotyczy oraz przedmiot uwagi lub wniosku. Przedłożone uwagi i wnioski podlegają rozpatrzeniu przez Burmistrza Łasku, złożone po upływie terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.

W przedmiotowej sprawie postępowanie o transgranicznym oddziaływaniu na środowisko nie jest prowadzone.

Informuję o ograniczeniu prawa dostępu do informacji o źródle danych osobowych uzyskanych w toku prowadzenia postępowań dotyczących sporządzania aktów planistycznych, jeśli wpłynie to na ochronę praw i wolności osoby, od której te dane pozyskano, zgodnie z art. 8a ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.


Burmistrz Łasku
Gabriel Szkudlarek