Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

17.05.2021r.- Nabór na stanowisko urzędnicze: inspektor/podinspektor w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Zarządu Dróg”


Nasz znak: OOG.2110.3.2021

Łask, dn. 17 maja 2021 r.

Urząd Miejski w Łasku,
98 - 100 Łask,  ul. Warszawska 14

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze:

inspektor/podinspektor
 w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Zarządu Dróg
w wymiarze: 1 etat.

Logo - znak niepełnosprawni

1. Wymagania niezbędne:

 1. obywatelstwo polskie lub obywatelstwo Unii Europejskiej oraz innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium RP - dla obywateli z innych państw wymagana jest znajomość języka polskiego potwierdzona dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej;
 2. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 3. kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na stanowisku:
  - inspektor:
  a) 
  wykształcenie wyższe  i co najmniej 3 - letni staż pracy  lub
  b) wykształcenie średnie  i co najmniej 5 - letni staż pracy;
  - podinspektor:
  a) wykształcenie wyższe,  lub
  b) wykształcenie średnie i co najmniej 3 - letni staż pracy;
 4. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub  przestępstwo skarbowe;
 5. bardzo dobra znajomość zagadnień z zakresu: ustawa o samorządzie gminnym,  ustawa o pracownikach samorządowych, ustawa o finansach publicznych, ustawa Prawo Zamówień Publicznych, ustawa o ochronie danych osobowych i Kodeksu postępowania administracyjnego;
 6. obsługa komputera (pakiet MS Office),;
 7. skuteczna komunikacja;
 8. sumienność, dokładność i odpowiedzialność;
 9. umiejętność organizacji czasu pracy i duża samodzielność;
 10. nieposzlakowana opinia;
 11. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym stanowisku pracy.

2. Wymagania dodatkowe:

 1. wykształcenie wyższe/średnie techniczne z zakresu drogownictwa;
 2. mile widziane doświadczenie w pracy  w jednostce samorządu terytorialnego;
 3. otwartość na doskonalenie umiejętności zawodowych;
 4. umiejętność pracy w zespole;
 5. zaangażowanie, inicjatywa, kreatywność, samodyscyplina, dokładność, wysoka kultura osobista;
 6. prawo jazdy kat B.

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1) Utrzymanie urządzeń związanych z drogą:.
    - oznakowanie dróg publicznych i wewnętrznych,

2) Nadzorowanie prac związanych z remontem dróg (profilowanie nawierzchni dróg gruntowych i tłuczniowych, wykaszanie  poboczy i skarp rowów przydrożnych, zakup tłucznia kamiennego, remont cząstkowy dróg o nawierzchni bitumicznej),

3) Prowadzenie spraw związanych z zimowym utrzymaniem prasa drogowego dróg gminnych.

4)  Zarządzanie siecią kanalizacji deszczowej wód opadowych i roztopowych oraz eksploatacją urządzeń miejskiej kanalizacji deszczowej.

5) Przeprowadzanie okresowych kontroli stanu dróg i obiektów mostowych.

6) Przygotowywanie projektów aktów prawnych oraz projektów uchwał i innych materiałów dla potrzeb Rady z zakresu wykonywanych zadań.

7) Prowadzenie dokumentacji zgodnie z instrukcją kancelaryjną i jednolitym rzeczowym wykazem akt.

4. Warunki pracy na stanowisku:

 1. umowa o pracę zostanie zawarta zgodnie z ustawą o pracownikach samorządowych (t. j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1282),  w pełnym wymiarze czasu pracy; wynagrodzenie wg Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 r. ( t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 936 ze zm.) w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych i Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Miejskiego w Łasku; proponowane wynagrodzenie zasadnicze: w zależności od posiadanego wykształcenia  i doświadczenia zawodowego;
 2. praca świadczona od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 do 15:30 przy monitorze ekranowym powyżej  4 godzin dziennie; wykonywana przy naturalnym i sztucznym oświetleniu;
 3. stanowisko pracy znajduje się  na drugim piętrze w siedzibie urzędu,
 4. budynek administracyjny przystosowany jest do potrzeb osób niepełnosprawnych;
 5. praca siedząca, wymagająca wymuszonej pozycji ciała oraz częste wyjazdy w teren,
 6. narzędzia pracy - sprzęt biurowy (np. komputer, drukarka, itp.).;

5. Wielkość wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Łasku w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia niniejszego ogłoszenia, tj. w miesiącu: kwiecień 2021 r.  jest niższy niż  6%.

6. Wymagane dokumenty:

 1. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
 2. list motywacyjny poświadczony własnoręcznym podpisem;
 3. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia i kwalifikacji zawodowych potwierdzone za zgodność z oryginałem własnoręcznym podpisem;
 4. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie stażu pracy/doświadczenia zawodowego potwierdzone za zgodność z oryginałem własnoręcznym podpisem (np. świadectwo pracy, zaświadczenie o zatrudnieniu, itp.);
 5. inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach oraz doświadczeniu  w pracy na podobnym stanowisku potwierdzone za zgodność z oryginałem własnoręcznym podpisem;
 6. opinie lub referencje;
 7. oświadczenia o:
  • posiadaniu obywatelstwa polskiego;
  • niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwo skarbowe, lub zaświadczenie o niekaralności;
  • posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych;
  • braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku wskazanym w ogłoszeniu o naborze lub zaświadczenie lekarskie (od lekarza medycyny pracy);
 8. oświadczenie o posiadaniu nieposzlakowanej opinii;
 9. oświadczenie dot. przetwarzania danych osobowych.

Kwestionariusz osobowy oraz wzór oświadczenia dostępne na stronie
www.bip.lask.pl - praca.
Wszystkie oświadczenia winny być opatrzone datą oraz własnoręcznym podpisem.

7. Pozostałe postanowienia:

 1. Wymagane dokumenty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 7 czerwca 2021 r. do godz. 15. 00 w zamkniętej kopercie z dopiskiem: "Nabór na stanowisko urzędnicze: inspektor/podinspektor w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Zarządu Dróg  w Urzędzie Miejskim w Łasku” osobiście w Biurze Obsługi Interesanta w Urzędzie Miejskim w Łasku,  ul. Warszawska 14 (parter) lub przesłać pocztą na adres Urzędu (prosimy o wskazanie na kopercie danych do kontaktu).
 2. Oferty, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data wpływu do siedziby Urzędu).
 3. Niespełnienie któregokolwiek z wymogów formalnych, jak również  brak podpisu na oświadczeniach, liście motywacyjnym i kwestionariuszu spowoduje odrzucenie oferty na etapie oceny wstępnej.
 4. Zastrzega się możliwość zakwalifikowania do II etapu naboru jedynie wybranych kandydatów, spełniających wymagania formalne i w największym stopniu wymagania dodatkowe.
 5. Kandydaci zakwalifikowani do II etapu naboru zostaną poinformowani za pomocą poczty elektronicznej, a w przypadku nieposiadania e-maila telefonicznie, o terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej albo testu kwalifikacyjnego i rozmowy kwalifikacyjnej -   w przypadku  liczby kandydatów powyżej 10 osób.
 6. Nabór przeprowadzi Komisja Konkursowa powołana przez Burmistrza Łasku.
 7. W postępowaniu konkursowym Komisja stosuje zapisy procedury naboru na wolne stanowiska urzędnicze w tym kierownicze stanowiska urzędnicze do Urzędu Miejskiego w Łasku stanowiące załącznik do Zarządzenia Nr 49/09 Burmistrza Łasku z dnia 3 kwietnia 2009 r. ze zmianami. 
 8. Informacje o kandydatach, którzy zgłosili się do naboru, stanowią informację publiczną  w zakresie objętymi wymaganiami związanymi ze stanowiskiem urzędniczym, określonym w ogłoszeniu  o naborze.
 9. Informacja o wyniku naboru będzie upowszechniona na tablicy informacyjnej Urzędu oraz opublikowana  na stronie BIP przez okres co najmniej 3 miesięcy.
 10. Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Urzędzie zostaną dołączone do jego akt osobowych. Dokumenty pozostałych kandydatów będą przechowywane w Wydziale Ogólno-Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Łasku.  Urząd Miejski w Łasku nie odsyła dokumentów kandydatów.
 11. Kandydat wybrany w naborze do zatrudnienia będzie zobowiązany przedłożyć w Wydziale Ogólno-Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Łasku najpóźniej w dniu zawarcia umowy o pracę oryginał zaświadczenia o niekaralności uzyskanego na koszt kandydata z Krajowego Rejestru Karnego.
 12. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel.: 43 676 83 52.

Burmistrz Łasku
Gabriel Szkudlarek

 

DOCX  Ogłoszenie (29,25KB)