Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr106/2021 Burmistrza Łasku z dn. 17-05-21 w spr. powołania komisji do oceny i rozpatrzenia wniosków o udzielenie dotacji celowej z zakresu ochrony środowiska na dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy

Na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020r.poz.713, 1378) i § 6 ust. 3 Regulaminu stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XXX/381/2021 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 12 kwietnia 2021r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Łask (Dz. Urz. Woj. Łódz.2021 r. poz.1901 ), postanawiam:

§ 1. Powołać komisję do oceny i rozpatrzenia wniosków o udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Łask w składzie:
1) Andrzej Dejnarowicz – Zastępca Naczelnika Wydziału Rozwoju
2) Renata Drozd- Inspektor w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa
3) Kinga Kras – Inspektor w Wydziale Rozwoju
4) Ludmiła Oleksiak – Inspektor w Wydziale Rozwoju

§ 2. Do zadań komisji należy:
1) sprawdzenie poprawności i kompletności wniosku o przyznanie dotacji celowej;
2) przedkładanie do zatwierdzenia Burmistrzowi Łasku zakwalifikowanych do przyjęcia wniosków;
3) przygotowanie umowy w sprawie przyznania dotacji oraz rozliczenie dotacji;
4) dokonywanie odbiorów końcowych;
5) prowadzenie rejestru udzielonych dotacji.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Zastępcy Naczelnika Wydziału Rozwoju.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.