Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Sesja Nr XXXII/2021

PDF1. Projekt uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi wotum zaufania..pdf (219,60KB)
PDF2. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Łask za 2020 rok.pdf (224,61KB)
PDF3. Projekt uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Łasku absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok.pdf (2,26MB)
PDF4. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego GPZOZ w Łasku za 2020r..pdf (3,89MB)
PDF5. Projekt uchwały w sprawie oceny raportu o sytuacji ekonomiczno-finansowej GPZOZ w Łasku za 2020 r..pdf (4,22MB)
PDF6. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych za rok 2020.pdf (2,45MB)
PDF7. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności MGOPS w Łasku za rok 2020.pdf (314,93KB)
PDF7a. Sprawozdanie z działalności MGOPS w Łasku za rok 2020.pdf (795,69KB)
PDF8. Projekt uchwały w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej za 2020 rok.pdf (294,00KB)
PDF8a. Ocena zasobów pomocy społecznej za 2020 rok.pdf (2,07MB)
PDF9. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Łask za rok 2020.pdf (3,05MB)
PDF10. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Łask na lata 2021-2025.pdf (4,41MB)
PDF11. Projekt uchwały w sprawie zmiany WPF Gminy Łask na lata 2021-2035.pdf (6,43MB)
PDF12. Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2021.pdf (8,16MB)
PDF13. Projekt chwały w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za nieczystości ciekłe.pdf (584,31KB)
PDF14. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w miejscowości Orchów.pdf (5,73MB)
PDF15.Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w miejscowości Orchów, gmina Łask.pdf (532,11KB)
PDF16. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Statutu ŚDS w Łasku.pdf (1,33MB)
PDF17. Projekt uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji.pdf (681,96KB)
PDF18. Projekt uchwały w sprawie upoważnienia Kierownika MGOPS w Łasku do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym.pdf (306,31KB)
PDF19. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmian w Regulaminie udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Łask.pdf (373,71KB)
PDF20. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie wspólnego przeprowadzenia i przygotowania przetargu na dostawa gazu w ramach grupy zakupowej.pdf (322,06KB)
PDF21. Projekt uchwały zmieniający uchwałę dotyczącą planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli.pdf (690,85KB)
PDF22. Projekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie Regulaminu dofinansowania kosztów usuwania wyrobów zawierajacych azbest z terenu gminy Łask.pdf (656,13KB)
PDF23. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy - Al. Niepodległości 12 m2.pdf (632,51KB)
PDF24. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy - Al. Niepodległości 6 m2.pdf (636,54KB)
PDF25. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy - ul. Żeromskiego, ul. Szeroka, ul. Słowackiego, na cele parkingowe.pdf (663,38KB)
PDF26. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy - Okup Mały.pdf (668,38KB)
PDF27. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy - Wrzeszczewice Skrejnia.pdf (628,65KB)
PDF28. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy - Rokitnica.pdf (621,74KB)
PDF29. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Łasku na III i IV kwartał 2021 r..pdf (215,86KB)
PDF30. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym Rady Miejskiej w Łasku..pdf (305,65KB)
PDF31. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Łasku.pdf (334,52KB)
PDF32. Projekt uchwały w sprawie petycji złożonych w interesie publicznym w sprawie przyznania ulgi na przejazdy dla niepełnosprawnych.pdf (330,17KB)