Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XXXII/418/2021 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 16-06-2021 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w miejscowości Orchów, działki nr ewid. 224 i 225, gmina Łask

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713, 1378) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741, 784, 922) w związku z uchwałą Nr XX/219/2016 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w miejscowości Orchów, działki nr 224 i 225, gmina Łask, po stwierdzeniu, że plan nie narusza ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Łask, Rada Miejska w Łasku uchwala, co następuje:

Rozdział 1.
§ 1. 1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w miejscowości Orchów w granicach określonych w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały, zwany dalej „planem”.
2. Plan miejscowy obejmuje ustalenia zawarte w treści uchwały, stanowiące tekst planu oraz ustalenia zawarte w części graficznej planu.
3. Integralnymi częściami uchwały są:
1) część graficzna planu obejmująca rysunek planu w skali 1:1000, stanowiący załącznik Nr 1 do uchwały;
2) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu planu, stanowiące załącznik Nr 2 do uchwały;
3) rozstrzygnięcie sposobu realizacji zapisanych w planie inwestycji w zakresie infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz o zasadach ich finansowania, stanowiące załącznik Nr 3 do uchwały;
4) zbiory danych przestrzennych odnoszących się do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w miejscowości Orchów, stanowiące załącznik Nr 4.

§ 2. 1. Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa o:
1) uchwale – należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę Rady Miejskiej w Łasku;
2) planie – należy przez to rozumieć ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego będącego przedmiotem niniejszej uchwały Rady Miejskiej w Łasku;
3) rysunku planu – należy przez to rozumieć ustalenia graficzne przedstawione na mapie syt.-wys. w skali 1:1000, stanowiącej załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały;
4) przepisach odrębnych – należy przez to rozumieć przepisy prawne zawarte w obowiązujących ustawach wraz z aktami wykonawczymi, oraz ograniczenia w dysponowaniu terenem wynikające z prawomocnych decyzji administracyjnych;
5) obszarze – należy przez to rozumieć obszar w gminie Łask, objęty niniejszym planem, w granicach przedstawionych na rysunku planu;
6) terenie – należy przez to rozumieć najmniejszą, wydzieloną liniami rozgraniczającymi, jednostkę ustaleń planu, oznaczoną symbolem literowym i cyfrowym, dla której ustalono przepisy prawa miejscowego, gdzie litera oznacza przeznaczenie, a cyfra – liczbę porządkową;
7) przeznaczeniu podstawowym – należy przez to rozumieć określony w planie rodzaj przeznaczenia, które dominuje na danym terenie;
8) przeznaczeniu dopuszczalnym – należy przez to rozumieć przeznaczenie inne niż podstawowe, które można dopuścić na danym terenie celem uzupełnienia, obsługi lub wzbogacenia przeznaczenia podstawowego;
9) nieprzekraczalnej linii zabudowy – należy przez to rozumieć linię, w której może być usytuowana ściana budynku, bez jej przekraczania w kierunku drogi bądź krawędzi lasu i która nie dotyczy podziemnych części budynku, urządzeń budowlanych związanych z budynkiem oraz takich elementów architektonicznych jak: balkon, schody, wykusz, gzyms, okap dachu, rynna, rura spustowa, podokienniki, winda, pochylnia, podest, rampa i inne detale wystroju architektonicznego nie więcej niż 1,50 m;
10) działce inwestycyjnej – należy przez to rozumieć działkę lub zespół działek budowlanych zagospodarowanych tym samym przedsięwzięciem inwestycyjnym;
11) podziale nieruchomości – należy przez to rozumieć podział geodezyjny działki budowlanej, w wyniku którego każda z nowo powstałych działek będzie spełniała warunki działki budowlanej;
12) wskaźniku powierzchni zabudowy – należy przez to rozumieć stosunek powierzchni zabudowy jaką zajmują wszystkie budynki zlokalizowane na działce budowlanej do powierzchni tej działki;
13) intensywności zabudowy – należy przez to rozumieć stosunek sumy powierzchni całkowitych wszystkich kondygnacji nadziemnych wszystkich budynków o charakterze trwałym, do powierzchni działki budowlanej;
14) dachu płaskim – należy przez to rozumieć dach o kącie nachylenia połaci dachowych nie większym niż 10°;
15) dachu wielospadowym – należy przez to rozumieć dach o minimum dwóch połaciach dachowych i kącie nachylenia połaci dachowych większym niż 10°;
16) zieleni izolacyjnej – należy przez to rozumieć dodatkowe zespoły roślinności zimnozielonej i wielowarstwowej (piętrowej), których celem jest zapobieganie przenikaniu do środowiska hałasu, wibracji oraz zanieczyszczeń powietrza, a także mające na celu zmniejszenie ich natężeń oraz ochronę sąsiadujących terenów przed ewentualnymi uciążliwościami.

§ 3. 1. Przedmiotem ustaleń planu są:
1) oznaczony symbolem 1PU – teren zabudowy produkcyjno-usługowej, składów i magazynów;
2) oznaczony symbolem 1R – tereny rolne;
3) oznaczony symbolem 1KDL– teren obsługi komunikacyjnej – droga lokalna;
4) oznaczony symbolem 1KDD - teren obsługi komunikacyjnej – droga dojazdowa.

§ 4. 1. W planie ustala się:
1) przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;
2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego;
3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego;
4) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych;
5) parametry oraz wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu;
6) granice oraz sposoby zagospodarowania terenu podlegającego ochronie na podstawie odrębnych przepisów;
7) szczegółowe zasady i warunki scalania oraz podziału nieruchomości;
8) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu komunikacji i infrastruktury technicznej;
9) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów;
10) stawki procentowe stanowiące podstawę ustalenia jednorazowej opłaty od wzrostu wartości nieruchomości.

2. W planie nie ustala się zasad zagospodarowania i ochrony krajobrazów priorytetowych określonych w audycie krajobrazowym (audyt krajobrazowy dla województwa łódzkiego nie został sporządzony), zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej oraz szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy.

§ 5. 1. Integralną częścią ustaleń planu stanowiących treść niniejszej uchwały jest rysunek planu w skali 1:1000 stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Następujące oznaczenia graficzne na rysunku planu są obowiązującymi ustaleniami planu:
1) granica obszaru objętego planem;
2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;
3) nieprzekraczalna linia zabudowy;
4) zieleń izolacyjna;
5) granica terenów zmeliorowanych drenażem nie figurujące w ewidencji wód, urządzeń melioracji wodnych oraz zmeliorowanych gruntów;
6) granica strefy ochronnej dla dopuszczalnej na terenach lokalizacji urządzeń wytwarzających energię z odnawialnych źródeł energii o mocy powyżej 100 kW;
7) przeznaczenie terenów.

Rozdział 2.
§ 6. Na obszarze objętym planem wyznacza się tereny, wydzielone na rysunku planu liniami rozgraniczającymi, o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania, dla których ustala się przeznaczenie podstawowe oraz przeznaczenie dopuszczalne.
§ 7. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1PU ustala się: 1) przeznaczenie podstawowe:
a) zabudowa produkcyjno-usługowa, produkcyjna, usługowa, składowa, magazynowa, w ramach której na poszczególnych działkach budowlanych ustala się realizację co najmniej jednej z ww. funkcji;


2) przeznaczenie dopuszczalne:
a) lokalizacja urządzeń wytwarzających energię z odnawialnych źródeł energii o mocy powyżej 100 kW wykorzystujących m.in. energię słoneczną i ziemi (z wyłączeniem elektrowni wiatrowych i biogazowni);


3) realizacje budynków o funkcjach zgodnych z przeznaczeniem podstawowym, z niezbędnymi do ich funkcjonowania budynkami z pomieszczeniami administracyjnymi, technicznymi, garażowymi i gospodarczymi (w tym wiaty), terenami zieleni, dojściami, dojazdami, miejscami postojowymi, urządzeniami i sieciami infrastruktury technicznej, obiektami małej architektury, zielenią izolacyjną.

§ 8. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1R ustala się: 1) przeznaczenie podstawowe:
a) tereny rolne;


2) przeznaczenie dopuszczalne:
a) realizacja urządzeń i sieci infrastruktury technicznej, z wyłączeniem gruntów kl. IIIb.


§ 9. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1KDL ustala się: 1) przeznaczenie podstawowe: pas na poszerzenie drogi lokalnej gminnej;
2) przeznaczenie dopuszczalne:
a) realizacja obiektów i urządzeń związanych z prowadzeniem, organizacją i obsługą ruchu drogowego,

b) realizacja urządzeń i sieci infrastruktury technicznej.


§ 10. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1KDD ustala się: 1) przeznaczenie podstawowe: pas na poszerzenie drogi dojazdowej gminnej;
2) przeznaczenie dopuszczalne:
a) realizacja obiektów i urządzeń związanych z prowadzeniem, organizacją i obsługą ruchu drogowego,

b) realizacja urządzeń i sieci infrastruktury technicznej.


§ 11. Na całym obszarze objętym planem, z wyłączeniem gruntów kl. IIIb, dopuszcza się realizację inwestycji celu publicznego z zakresu telekomunikacji i łączności publicznej, zgodnie z przepisami odrębnymi oraz inwestycji w zakresie bezpieczeństwa państwa - zgodnie z przepisami odrębnymi.
§ 12. Przebieg linii rozgraniczających tereny komunikacji i nieprzekraczalne linie zabudowy określa się na rysunku planu poprzez zwymiarowanie.

Rozdział 3.
§ 13. Na obszarze objętym planem ustala się ogólne warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:
1) obowiązek utrzymania nieprzekraczalnej linii zabudowy zgodnie z rysunkiem planu;
2) możliwość lokalizacji na terenach 1PU przed wyznaczoną na rysunku planu nieprzekraczalną linią zabudowy:
a) obiektów obsługi wjazdów, w szczególności dozoru, o wysokości nieprzekraczającej 6,00 m i łącznej powierzchni zabudowy na danej działce budowlanej nieprzekraczającej 20 m 2 ,
b) stacji transformatorowych, z uwzględnieniem przepisów odrębnych,

c) obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej;


3) obowiązek stosowania jednolitych rozwiązań materiałowych i kolorystycznych elewacji zewnętrznych budynków sytuowanych na tej samej działce budowlanej;
4) zakaz stosowania okładzin z tworzyw sztucznych (typu siding);
5) dopuszcza się lokalizację zabudowy w granicy działek budowlanych lub w odległości 1,5 m od granicy z działkami sąsiednimi;
6) obowiązek zagospodarowania terenów z uwzględnieniem dróg i dojazdów pożarowych zgodnie z przepisami odrębnymi;
7) obowiązek zagospodarowania terenu i kształtowania zabudowy w sposób umożliwiający bezkolizyjne korzystanie przez osoby niepełnosprawne.

Rozdział 4.
§ 14. 1. Na całym obszarze w granicach planu ustala się zakazy, nakazy i ograniczenia:
1) zakaz realizowania przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko zgodnie z przepisami odrębnymi, z zastrzeżeniem pkt 2 i 4;
2) dopuszcza się realizację przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, w rozumieniu przepisów odrębnych, z zastrzeżeniem pkt 4;
3) na terenach przeznaczonych pod zabudowę produkcyjno-usługową, składów i magazynów uciążliwość prowadzonej działalności nie może wykraczać poza teren, do którego inwestor ma tytuł prawny;
4) zakaz określony w punktach 1, 2 i 3 nie dotyczy inwestycji realizujących cele publiczne, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, w tym również w zakresie telekomunikacji i łączności publicznej, terenów obsługi komunikacji (1KDL, 1KDD), melioracji oraz inwestycji realizowanych na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa;
5) zakaz lokalizacji zakładów o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnych awarii, o których mowa w przepisach odrębnych;
6) zakaz lokalizacji instalacji służących do celowej produkcji biogazu z biomasy roślinnej, odchodów zwierzęcych, organicznych odpadów (np. z przemysłu spożywczego), odpadów poubojowych lub biologicznego osadu ze ścieków;
7) plan ustala obowiązek zachowania jakości środowiska na granicy działki, do której posiada tytuł prawny, odpowiednich dla przeznaczenia terenu określonego dla działek sąsiednich;
8) każda działalność w granicach planu nie może wpłynąć ujemnie i pogorszyć stanu Jednolitych Części Wód podziemnych i naziemnych;
9) ze względu na brak występowania w granicach planu, zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony środowiska, terenów podlegających ochronie akustycznej, plan nie zawiera ustaleń w tym zakresie;
10) nakaz odprowadzania ścieków komunalnych w ramach projektowanej sieci kanalizacyjnej; do czasu jej realizacji dopuszcza się indywidualne ekologiczne sposoby prowadzenia gospodarki ściekowej, jako rozwiązanie tymczasowe (np. szczelne zbiorniki bezodpływowe, oczyszczalnie biologiczne), spełniające wymagania określone w przepisach odrębnych;
11) nakaz zaopatrzenia w wodę, energię elektryczną w ramach istniejących i projektowanych urządzeń sieciowych zgodnie z warunkami określonymi w planie;
12) dopuszcza się stosowanie indywidualnych ujęć wody;
13) zakaz wprowadzania nieoczyszczonych ścieków do ziemi, gromadzenia odpadów na terenie działek poza pojemnikami na odpady zgodnie z obowiązującymi przepisami, emisji zanieczyszczeń powietrza ponad dopuszczalne normy, powodowania przekroczenia dopuszczalnego poziomu wibracji;
14) zakaz składowania (i magazynowania) odpadów innych niż odpady powstające w związku z prowadzoną działalnością;
15) zakaz lokalizowania budowli i urządzeń oraz prowadzenia działalności usługowo-gospodarczej mogących powodować emisję zanieczyszczeń o charakterze odorowym;
16) obowiązek przestrzegania standardów emisji do granic terenu, do którego inwestor posiada tytuł prawny, obowiązek ten nie dotyczy inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej;
17) ustala się obowiązek utrzymania urządzeń melioracji wodnych nie figurującym w ewidencji wód, urządzeń melioracji wodnych oraz zmeliorowanych gruntów, z możliwością ich przebudowy w sposób zapewniający ich prawidłowe funkcjonowanie, zgodnie z przepisami odrębnymi;
18) w projektowaniu i realizacji budynków i budowli – obowiązek uwzględniania możliwego wpływu warunków ekstremalnych zmieniającego się klimatu;
19) granica terenu oznaczonego symbolem 1PU stanowi również granicę strefy ochronnej dla dopuszczalnej na terenach lokalizacji urządzeń wykorzystujących energię z odnawialnych źródeł energii o mocy przekraczającej 100 kW wykorzystujących m.in. energię słoneczną i ziemi (z wyłączeniem elektrowni wiatrowych i biogazowni).

2. Obszar objęty planem nie leży w granicach obszarów ochrony prawnej ustanowionych na podstawie przepisów o ochronie przyrody i nie jest przewidziany do takiej ochrony.

Rozdział 5.
§ 15. W planie nie ustala się zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej, gdyż takie nie występują.

Rozdział 6.
§ 16. 1. Na obszarze objętym planem nie wyznacza się obszarów przestrzeni publicznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w związku z czym plan nie zawiera ustaleń w tym zakresie.
2. Na obszarze objętym planem do przestrzeni publicznych zalicza się tereny oznaczone na rysunku planu symbolem 1KDL, 1KDD, dla których ustala się zakaz lokalizacji obiektów tymczasowych.

Rozdział 7.
§ 17. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1PU, który może stanowić jedną działkę inwestycyjną, ustala się następujące parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:
1) dla wszystkich budynków o funkcjach podstawowych:
a) uwzględnienie wyznaczonej na rysunku planu nieprzekraczalnych linii zabudowy,

b) wysokość budynków: nie więcej niż 12,0 m, maksymalnie 3 kondygnacje naziemne,

c) dachy budynków:
1 płaskie,

2 jednospadowe o kącie nachylenia połaci dachowych do 15°,

3 wielospadowe o kącie nachylenia połaci dachowych do 35°;2) dla budynków stanowiących obsługę wjazdu, obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej:
a) ustalenia związane z nieprzekraczalną linią zabudowy zgodnie z § 13 pkt 2,

b) wysokość budynków: nie więcej niż 6,0 m, maksymalnie 1 kondygnacja naziemna,

c) dachy budynków:
1 płaskie,

2 jednospadowe o kącie nachylenia połaci dachowych do 15°,

3 wielospadowe o kącie nachylenia połaci dachowych do 35°;3) wysokość obiektów i urządzeń technologicznych tj. maszty, kominy itp. – do 20,0 m, z uwzględnieniem wyznaczonej na rysunku planu nieprzekraczalnych linii zabudowy;
4) dla budynków gospodarczych i garażowych:
a) uwzględnienie wyznaczonej na rysunku planu nieprzekraczalnych linii zabudowy,

b) wysokość: 1 kondygnacja naziemna, maksymalnie 8,0 m,

c) dachy:
1 spadowe o kacie nachylenia połaci dachowych w przedziale 10° - 30°, z dopuszczeniem płaskich;5) na budynkach, nad płaszczyzną dachów, dopuszcza się realizację urządzeń wytwarzających energię z odnawialnych źródeł energii o mocy powyżej 100 kW do wysokości nie większej niż 3,0 m ponad wysokość budynków dopuszczoną planem;
6) maksymalna powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej –70%;
7) minimalna powierzchnia biologicznie czynna w stosunku do powierzchni działki budowlanej – 5%;
8) maksymalna intensywność zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej – 1,3;
9) minimalna intensywność zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej – 0,2;
10) sposób rozwiązania potrzeb parkingowych zgodnie z §26;
11) należy wykonać pas zieleni izolacyjnej o szerokości min 8,0 m (zgodnie z rysunkiem planu);
12) dopuszcza się lokalizację obiektów i urządzeń niezbędnych do prowadzenia usług zgodnie z przepisami odrębnymi, przy czym nie mogą one przekroczyć wartości progowych ustalonych w planie;
13) obsługa komunikacyjna z terenu:
a) z drogi gminnej lokalnej znajdującej się poza obszarem objętym planem poprzez jej poszerzenie oznaczonej na rysunku planu symbolem 1KDL.


Rozdział 8.
§ 18. 1. Obszar objęty planem położony jest w granicach terenów zmeliorowanych drenażem nie figurujących w ewidencji wód, urządzeń melioracji wodnych oraz zmeliorowanych gruntów.
2. W przypadku stwierdzenia na działce urządzeń melioracji szczegółowych nie występujących w ewidencji wód, urządzeń melioracji wodnych oraz zmeliorowanych gruntów, inwestor zobowiązany jest do zapewnienia prawidłowego ich funkcjonowania zgodnie z przepisami odrębnymi oraz rozwiązywania ewentualnych kolizji z urządzeniami infrastruktury technicznej we własnym zakresie zgodnie z przepisami odrębnymi.
3. Obszar objęty planem nie leży na terenach górniczych wobec tego plan nie zawiera ustaleń w tym zakresie.
4. Na obszarze objętym planem nie występują zjawiska związane z osuwaniem się mas ziemnych wobec tego plan nie zawiera ustaleń w tym zakresie.
5. Na obszarze objętym planem nie występują obszary zagrożenia powodziowego wobec tego plan nie zawiera ustaleń w tym zakresie.
6. Na obszarze objętym planem nie występują zbiorniki wód podziemnych wobec tego plan nie zawiera ustaleń w tym zakresie.

Rozdział 9.
§ 19. 1. Na obszarze objętym planem ustala się:
1) na rysunku planu oznaczono granicę strefy ochronnej dla dopuszczalnej na terenie oznaczonym symbolem 1PU lokalizacji urządzeń wytwarzających energię z odnawialnych źródeł energii o mocy powyżej 100 kW;
2) emisje do środowiska, w wyniku funkcjonowania ogniw fotowoltaicznych (wytwarzających energię elektryczną z odnawialnych źródeł energii o mocy przekraczającej 100 kW), nie mogą przekraczać poza granicę strefy ochronnej, o której mowa w ust. 1, standardów jakości środowiska, określonych w przepisach odrębnych;
3) obowiązuje postępowanie wynikające z przepisów odrębnych w przypadku realizacji obiektów i urządzeń o wysokości 50 m n.p.t. i wyższych, stanowiących przeszkody lotnicze;
4) zakaz lokalizacji wielkopowierzchniowych obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m 2 .
Rozdział 10.
§ 20. 1. W zakresie szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości ustala się:
1) brak wskazania nieruchomości objętych obowiązkiem przeprowadzenia scalenia i podziału;
2) dopuszcza się scalenia i podział nieruchomości z zachowaniem regulacji wynikających z przepisów odrębnych z uwzględnieniem następujących wskaźników:
a) dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem1PU:
1 minimalna powierzchnia działki budowlanej: 2000 m 2 ,
2 minimalna szerokość frontu działki budowlanej: 20,00 m,

3 kąt położenia granic działek budowlanych w stosunku do pasa drogowego: 90° z tolerancją 15 o ;


3) ustala się zakaz wydzielania działek budowlanych nie mających dostępu do drogi publicznej bądź wewnętrznej z wyjątkiem sytuacji kiedy wydzielenie działki służy powiększeniu innej działki.

Rozdział 11.
§ 21. 1. Dla obszaru objętego planem ustala się następujące warunki obsługi w zakresie infrastruktury technicznej:
1) zaopatrzenie w wodę:
a) zaopatrzenie w wodę dla celów komunalnych i przeciwpożarowych w oparciu o istniejącą i projektowaną sieć wodociągową z możliwością jej rozbudowy, przebudowy i modernizacji stosownie do potrzeb,

b) przy projektowaniu i modernizacji sieci wodociągowych należy uwzględniać wymagania dotyczące przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę, zgodnie z przepisami odrębnymi. Dotyczy to w szczególności zapewnienia odpowiedniej ilości i wydajności hydrantów dla celów przeciwpożarowych,

c) dopuszcza się budowę indywidualnych ujęć wody;


2) odprowadzanie ścieków:
a) odprowadzanie ścieków komunalnych i przemysłowych w oparciu o projektowaną sieć kanalizacji sanitarnej z możliwością jej rozbudowy, przebudowy i modernizacji stosownie do potrzeb,

b) do czasu realizacji sieci kanalizacji sanitarnej dopuszcza się indywidualne ekologiczne sposoby prowadzenia gospodarki ściekowej, jako rozwiązanie tymczasowe (np. szczelne zbiorniki bezodpływowe, oczyszczalnie biologiczne), spełniające wymagania określone w przepisach odrębnych,

c) obowiązuje zakaz odprowadzania nieoczyszczonych ścieków wprost do gruntu, wód powierzchniowych i podziemnych oraz tworzenia i utrzymywania otwartych zbiorników na ścieki,

d) wskaźniki zanieczyszczeń w ściekach przemysłowych odprowadzanych do kanalizacji sanitarnej nie mogą przekraczać norm określonych w przepisach odrębnych;


3) odprowadzanie wód opadowych i roztopowych:
a) docelowo odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do projektowanej sieci kanalizacji deszczowej,

b) do czasu realizacji sieci kanalizacji deszczowej odprowadzanie wód opadowych i roztopowych poprzez indywidualne rozwiązania, w tym na własny nieutwardzony teren,

c) oczyszczanie ścieków opadowych i roztopowych według przepisów odrębnych;


4) zasilanie w energię elektryczną:
a) budowę, rozbudowę, przebudowę sieci i urządzeń elektroenergetycznych należy prowadzić z uwzględnieniem następujących zasad:
1 dla noworealizowanych sieci elektroenergetycznych obowiązuje zastosowanie wyłącznie linii kablowych,

2 dopuszcza się lokalizację stacji transformatorowych na wydzielonych działkach, z możliwością dostępu do dróg publicznych lub wewnętrznych. Lokalizacja stacji wynikająca z potrzeb podstawowych nie wymaga zmiany ustaleń planu,b) dopuszcza się możliwość korzystania z indywidualnych źródeł energii elektrycznej, w tym w oparciu o energię odnawialną o mocy przekraczającej 100 kW, z wyłączeniem wszelkich elektrowni wiatrowych i biogazowni, przy czym produkcja energii tylko na potrzeby własne, bez możliwości sprzedaży. Linie rozgraniczające terenów stanowią jednocześnie granice stref ochronnych odnawialnych źródeł energii;


5) zaopatrzenie w gaz przewodowy:
a) do czasu realizacji sieci gazowej dopuszcza się możliwość korzystania z indywidualnych źródeł zaopatrzenia w gaz,

b) dopuszcza się budowę, przebudowę i rozbudowę sieci gazowej,

c) możliwość lokalizowania zbiorników na gaz do celów grzewczych i technologicznych;


6) zaopatrzenie w ciepło i ciepłą wodę użytkową:
a) ogrzewanie budynków indywidualne z zastosowaniem rozwiązań technicznych i mediów grzewczych nie powodujących wysokiej emisji zanieczyszczeń do powietrza, oraz nie pogarszających stanu środowiska naturalnego,

b) dopuszcza się możliwość korzystania z indywidualnych źródeł zaopatrzenia w energię cieplną i ciepłą wodę użytkową, w tym w oparciu o energię odnawialną o mocy przekraczającej 100 kW, z wyłączeniem wszelkich elektrowni wiatrowych i biogazowni, przy czym tylko na potrzeby własne, bez możliwości sprzedaży. Linie rozgraniczające terenów stanowią jednocześnie granice stref ochronnych odnawialnych źródeł energii;


7) gospodarka odpadami:
a) plan ustala, że odpady komunalne będą segregowane i sortowane w miejscu ich powstawania oraz wywożone na składowisko odpadów przez koncesjonowanych przewoźników zgodnie z przepisami odrębnymi,

b) ustala się obowiązek wyposażenia w pojemniki do gromadzenia odpadów komunalnych, które będą opróżniane zgodnie z przepisami odrębnymi,

c) zakaz składowania odpadów w miejscach do tego nie wyznaczonych;


8) wyposażenie w środki łączności:
a) zaopatrzenie w łącza telefoniczne będzie się odbywać z projektowanej sieci prowadzonej w liniach rozgraniczających dróg zgodnie z przepisami odrębnymi,

b) obsługa abonentów telefonicznych za pośrednictwem indywidualnych przyłączy.


2. W przypadku kolizji istniejącej infrastruktury technicznej z planowanym zagospodarowaniem terenu – możliwa przebudowa zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie wymaganiami norm branżowych.

§ 22. 1. Lokalizację sieci infrastruktury technicznej ustala się w obrębie terenów przeznaczonych pod komunikację.
2. Dopuszcza się lokalizację sieci infrastruktury technicznej poza liniami rozgraniczającymi dróg, pod warunkiem, że nie wykluczy to możliwości zagospodarowania zgodnie z ustalonym w planie przeznaczeniem.

§ 23. 1. W zakresie podstawowego układu komunikacyjnego służącego lokalnym celom publicznym, ustala się przebieg następujących dróg służących obsłudze terenów zabudowy:
1) pas przeznaczony na poszerzenie istniejącej drogi gminnej oznaczony na rysunku planu symbolem 1KDL, dla której:
a) ustala się szerokość w liniach rozgraniczających zgodnie z rysunkiem planu – min 3,00 m,

b) dopuszcza się lokalizowanie chodnika,

c) dopuszcza się lokalizowanie sieci infrastruktury technicznej na warunkach określonych w przepisach odrębnych;


2) pas przeznaczony na poszerzenie istniejącej drogi gminnej oznaczony na rysunku planu symbolem 1KDD, dla której:
a) ustala się szerokość w liniach rozgraniczających zgodnie z rysunkiem planu – min 2,0 m,

b) dopuszcza się lokalizowanie chodnika,

c) dopuszcza się lokalizowanie sieci infrastruktury technicznej na warunkach określonych w przepisach odrębnych.


§ 24. 1. Ustala się zasady wydzielania miejsc parkingowych oraz zasady ich bilansowania:
1) obowiązek bilansowania miejsc parkingowych w ramach własnej działki budowlanej lub działki inwestycyjnej;
2) w ramach ustalonej liczby miejsc parkingowych, z zastrzeżeniem ustaleń szczegółowych, obowiązek zapewnienia miejsc przeznaczonych na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową na poziomie minimum określonym w przepisach odrębnych.

2. W zakresie zapewnienia odpowiedniej liczby miejsc parkingowych na działce budowlanej (inwestycyjnej) ustala się ich następujące ilości:
1) dla zabudowy produkcyjno-usługowej, składów i magazynów oznaczonej na rysunku planu symbolem1PU ustala się:
a) obiekty produkcyjne i magazynowe: min 1 stanowisko dla samochodów osobowych na każdych 5 zatrudnionych, dla samochodów ciężarowych min 1 stanowisko na każde 2000 m 2 powierzchni użytkowej,
b) obiekty biurowe: min 1 stanowisko dla samochodów osobowych na każdych 4 zatrudnionych,

c) ilość miejsc przeznaczonych do parkowania pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową ustala się na poziomie minimum określonym w przepisach odrębnych.


Rozdział 12.
§ 25. Do czasu zagospodarowania terenów zgodnie z ustaleniami niniejszego planu, ustala się dotychczasowy sposób użytkowania terenu.

Rozdział 13.
§ 26. Dla terenów wyznaczonych w planie, z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, ustala się stawkę dla naliczenia opłat związanych z uchwaleniem miejscowego planu w wysokości, płatną w przypadku zbycia tej nieruchomości:
1) 30% dla terenu oznaczonego w planie symbolem 1PU;
2) dla terenów pozostałych stawki procentowej nie ustala się.

Rozdział 14.
§ 27. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łasku.
§ 28. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia.
2. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Łasku i zamieszczeniu jej na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.


Przewodniczący Rady Miejskiej w Łasku

Robert Bartosik


 

UZASADNIENIE

PDF   Uchwała Nr XXXII/418/2021 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 16-06-2021 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w miejscowości Orchów, działki nr ewid. 224 i 225, gmina Łask (3,59MB)

DOCXUzasadnienie XXXII/418/2021.docx (10,86KB)

DOCXZałącznik nr 1 XXXII/418/2021.docx (3,98MB)

DOCXZałącznik nr 2 XXXII/418/2021.docx (6,80KB)

DOCXZałącznik nr 3 XXXII/418/2021.docx (6,07KB)

GMLZałącznik nr 4 XXXII/418/2021.gml (14,74KB)