Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XXXII/408/2021 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 16-06-2021 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łasku za 2020 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713, 1378) i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Zatwierdza się roczne sprawozdanie finansowe za rok 2020 Gminnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łasku, ul. Polna 12, 98 - 100 Łask, sporządzone na dzień 31 grudnia 2020 r., zamykające się po stronie aktywów i pasywów sumą bilansową w wysokości 6.382.704,85 zł, - rachunku zysków i strat wykazującego zysk w wysokości 227.609,29 zł. 2. Sprawozdanie finansowe za 2020 r., stanowiące załącznik do niniejszej uchwały, składa się z wprowadzenia do sprawozdania finansowego, rachunku zysków i strat, bilansu oraz dodatkowej informacji.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łasku.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Łasku

Robert Bartosik

 

PDF   Uchwała Nr XXXII/408/2021 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 16-06-2021 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łasku za 2020 r..pdf (8,11MB)

PDFZalacznik1 XXXII/408/2021.pdf (7,97MB)